HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ AN SINH XÃ HỘI
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
- Tin học hóa quy trình nghiệp vụ về công tác quản lý tài chính về an sinh xã hội từ cấp xã lên cấp huyện, cấp tỉnh.
- Xây dựng quy trình cập nhật dữ liệu ban đầu liên quan tới các đối tượng an sinh xã hội, theo địa bàn dân cư, theo vùng kinh tế và các tính chất khác có liên quan theo đúng yêu cầu của công tác quản lý của Tỉnh.
- Xây dựng quy trình quản lý các dữ liệu đầy đủ, chặt chẽ, nhằm sàng lọc các đối tượng trùng lặp trên địa bàn, bộ lọc trong phần mềm chỉ ra danh tính của đối tượng theo địa chỉ cụ thể (thôn, bản).
- Chuẩn hóa các loại biểu mẫu báo cáo chi tiết và tổng hợp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, yêu cầu quản lý của Tỉnh đồng thời hỗ trợ công tác lập dự toán đầu năm.
- Phục vụ tiện ích cho người sử dụng và cán bộ quản lý từ cơ sở lên.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
- Khắc phục những bất cập trong việc quản lý đối tượng được hưởng chế độ an sinh xã hội.
- Có một cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng an sinh xã hội.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP VỀ AN SINH XÃ HỘI
- Tổng hợp kinh phí chi trả BTXH (Mẫu số 11a-TT 29/2014/TTLT).
- Tổng hợp kinh phí chi trả theo đơn vị (Mẫu số C07-DT/BTXH).
- Tổng hợp kinh phí chi trả trợ cấp một lần (Mẫu số C08-DT/BTXH).
- Bảng kê đối tượng hưởng trợ cấp một lần (Mẫu số C11-CT/BTXH).
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
Hỗ trợ nghiệp vụ, dữ liệu
Mai Duy Linh
Hotline: 0919.168.238
Email: maiduylinh@gmail.com