6.0. Báo cáo tổng hợp tình hình thuê đất
Thời gian
v
v
Mã số thuế
Địa bàn
v
Lọc theo giá (nghìn đồng)
+
-
+
-
Đơn giá
v
Hình thức thuê đất
v
Thuộc TTPT quỹ đất
v
Tìm kiếm
Báo cáo thông tin tổng hợp các đơn vị thuê đất có thời điểm bắt đầu thuê đất nằm trong khoảng thời gian và địa bàn tìm kiếm!
 • Display the search window
 • Print the report
 • Print the current page
 • First Page
 • Previous Page
 • v
 • Next Page
 • Last Page
 • Export a report and save it to the disk
 • Export a report and show it in a new window
 • v